Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  2011 - Висновок аудитора разом з фінансовою звітністю


рм

 №4028 видане рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27

Вих. № 2012-1-88   від 05.03.2012р.

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

 за 2011 рік

 

Акціонерам та Правлінню

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

Національній комісії  з цінних паперів та фондового ринку

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070.  Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

 

Керівник 

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дату і номер договору на проведення аудиту

Договір № 79-2011-А від 01.11.2011

Дату початку та дату закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту - 10.01.12р.; Закінчення проведення аудиту – 31.01.12 р.

Основні відомості про ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

Повна назва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО

«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

Місцезнаходження: 

49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, вул.Леніна, буд.30

Код ЄДРПОУ

33718227

Реєстраційні дані: 

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 29.01.2008 р. № 1 224 145 0000 041155

Види діяльності за КВЕД:

67.12.0 – Біржові операції з фондовими цінностями.

67.13.0 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва.

67.11.0 – Управління фінансовими ринками.

72.10.0 – Консультування з питань інформатизації.

72.30.0 – Оброблення даних.

72.60.0 – Інша діяльність у сфері інформатизації.

Керівник:

Шишков Станіслав Євгенійович

Контактний телефон:

(056) 373 97 93

ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»  (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Висловлення думки

   На нашу думку фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).

Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток від операцій з фінансовими інвестиціями, а саме не враховано відстрочені податкові зобов'язання.

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу Товариством відображаються за собівартістю, без урахування зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 N 1360 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»

1. Активи

За станом на 31.12.2011 р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року зменшились на 0,1% і відповідно складають 50158 тис. грн.

Зменшення активів відбулося за рахунок зменшення суми інших оборотних активів на 26 тис. грн.

За винятком впливу на величину активів питання 2, про яке йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

2. Зобов'язання

Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. зменшились до рівня 140 тис. грн.

Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення інших поточних зобов’язань на 13 тис. грн.).

За винятком впливу на величину довгострокових зобов’язань питання 1, про яке йдеться у аудиторському висновку, на нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

3. Власний капітал

На нашу думку, за винятком впливу на величину власного капіталу питань 1,2, про які йдеться у аудиторському висновку, у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та  у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис. грн.

Статутний капітал

50000

Нерозподілений прибуток

18

 

Збільшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році прибутку.

4. Вартість чистих активів

Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 50018 тис. грн.

Вартість чистих активів визначено у урахуванням «Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (схвалені Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485).

5. Сплата статутного капіталу

На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого черговими загальними зборами акціонерів ( Протокол № 11\04\22-01  від 22.04.2011р., зареєстровано 21.07.2011р. № 1 224 105 0012 041155).

Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 50 000 000 (п`ятдесят мільйонів) гривень. Статутний капітал поділяється на              5 000 000 000 (п`ять мільярдів) штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 0,01 (одна) копійка.

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.

6. Фінансовий результат за звітний період

За 2011р. Товариством отримано доходів у сумі 51910 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи від реалізації фінансових інвестицій – 50960 тис. грн.

Витрати Товариства  за 2011 рік складають 51893 тис. грн.,

Основними складовими витрат є інші витрати, а саме витрати від операцій з цінними паперами – 50911 тис. грн., адміністративні витрати – 849 тис. грн. Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 16 тис. грн. 

На нашу думку, за винятком впливу на фінансовий результат питань 1,2 , про які йдеться у аудиторському висновку, інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2011року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатам фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумі 17 тис. грн.

Інша інформація

7. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.

9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.

11. Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

На нашу думку, інформація про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», у всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до вимог чинного законодавства України.

Протягом 2011 року відбулися наступні дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»:

№ п/п

Особлива інформація

Зміст інформації

1

прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

-

2

прийняття рішення про викуп власних акцій

-

3

факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

-

4

отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

-

5

зміну складу посадових осіб емітента

1.Відповідно до наказу директора Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» (далі – Товариство) №07-К від 01.03.2011 р. звільнено з 01.03.2011 р. з посади головного бухгалтера (за власним бажанням) Гуржий Наталію Анатоліївну (паспорт АЕ № 361146, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.,12.08.1996 року). Гуржий Н.А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє. На посаді головного бухгалтера Товариства Гуржий Н.А. перебувала з 02.10.2008 р. Замість звільненої особи станом на 01.03.2011 р. на посаду головного бухгалтера Товариства нікого не призначено.

 

 

2.Відповідно до наказу директора Публічного акціонерного товариства "Фондова біржа "Перспектива" (далі – Товариство) №08-К від 02.03.2011 р. призначено з 02.03.2011 р. на посаду головного бухгалтера за основним місцем роботи (безстроково) Кравчук Яну Валеріївну (паспорт АЕ 567114, виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 01.04.1997р.). Кравчук Я.В. протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера. Кравчук Я.В. не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями в статутному капіталі Товариства не володіє.

3.   Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» (далі -Товариство) від 22.04.2011р.:

      1. У зв’язку із поданням заяви члена Біржової ради Товариства Голобородько С.С. про припинення її повноважень, як члена Біржової ради Товариства 22.04.2011р. відкликано Біржову раду у попередньому складі, а саме:

      - Мілюшко Едуард Іванович (Голова Біржової Ради), перебував на даній посаді 1 рік 7 місяців

      - Шевчук Костянтин Дмитрович, (Член Біржової Ради), перебував на даній посаді 1 рік 7 місяців

             - Каменська Марина Андріївна (Член Біржової Ради), перебувала на даній посаді, 1 рік 2 місяці

 - Дмитренко Іван Іванович (Член Біржової Ради), перебував на даній посаді, 1 рік

      - Голобородько Світлана Сергіївна (Член Біржової Ради), перебувала на даній посаді 1 рік

          2. З 23.04.2011р. обрано на три роки Біржову раду Товариства в новому складі у кількості трьох осіб:

  - Голова Біржової ради – Мілюшко Едуард Іванович

      - Член Біржової ради – Шевчук Костянтин Дмитрович

      - Член Біржової ради – Фещенко Ніна Анатоліївна.

      3. У зв’язку з закінченням терміну повноважень з 22.04.2011р. відкликано Ревізійну раду Товариства у попередньому складі:

      - Сирота Тетяна Миколаївна (Голова Ревізійної комісії), перебувала на даній посаді 2 роки

- Здоровенко Тетяна Василівна (член Ревізійної комісії), перебувала на даній посаді 3 роки

      - Стулова Олена Анатоліївна (член Ревізійної комісії), перебувала на даній посаді 3 роки

      4. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, з 23.04.2011р. обрано на посаду Ревізора Товариства строком на три роки Стулову Олену Анатоліївну.

      Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не мають.

 

6

зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

1. Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 18.04.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,1097% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 386 384 782 (чотири мільярди триста вісімдесят шість мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 87,7277% голосуючих акцій Товариства.

2. Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 12.10.2011 р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного

акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,7277% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 386 884 882 (чотири мільярди триста вісімдесят шість мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 87,7377% голосуючих акцій Товариства.

7

рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

-

8

рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

-

9

порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

-

12. На нашу думку відсутні суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

13. На нашу думку стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту Товариства в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства».

14. За результатами проведених нами процедур аудитором не ідентифіковані ризики суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок шахрайства.

15. Інформація щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

На нашу думку прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного періоду здійснювалося Товариством у відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

За даними Товариства протягом 2011 року Товариством виконано наступні значні правочини:

№ п/п

Зміст значного правочину

Зміст інформації

Сума значного правочину, відсоток вартості  активів за даними останньої річної фінансової звітності

(5 021 200,00)

Орган Товариства, що прийняв рішення про вчинення значного правочину

1.  Договір 11/12/23-01  продаж частки          16 955 104,97 (33,8%)           Загальні збори акціонерів

   від 23.12.11

2.  Договір 11/12/23-01  покупка частки          29 000 000,00 (57,8%)         Загальні збори акціонерів

    від 23.12.11

3.  Договір 11/12/26-01  продаж частки         29 000 000,00 (57,8%)            Загальні збори акціонерів

    від 26.12.11

4. Договір 11/12/29-01   покупка частки        16 955 105,00  (33,8%)           Загальні збори акціонерів

      від 29.12.11                                                                             

 

 

 

Директор ТОВ АФ «АленАудит»                                                       О.В. Іонова

 

05.03.2012р.


Примітки до фінансової звітності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

 «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

  Фінансова звітність підприємства за 2011 рік. представлена в обсязі, передбаченому Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і включає:

·         Баланс форма №1;

·         Звіт про фінансові результати форма №2;

·         Звіт про рух грошових коштів форма №3

·         Звіт про власний капітал форма №4;

·         Примітки до річної фінансової  звітності  форма №5;

·         Додаток до приміток до річної фінансової звітності форма №6.

                                       Опис обраної облікової політики

Обрана облікова політика  відповідає  вимогам законодавства. Організація бухгалтерського обліку у 2011 році базувалася на принципах, викладених в Законі України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996 –XIV, із змінами і доповненнями, Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Прийнята облікова політика протягом 2011 року не змінювалась.

Метод нарахування амортизації  об’єктів основних засобів нараховується  прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання.

Метод нарахування амортизації по групі «Інші необоротні матеріальні активи» проводяться:

- прямолінійним методом

-  в першому місяці використання об`єкта у розмірі 100% його вартості.

Метод оцінки  вартості запасів  - метод ідентіфікованої собівартості.

Метод оцінки фінансових інвестицій  - по собівартості.

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi: - по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.

Оцiнка зобов'язань - по сумi погашення.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та бухгалтерської комп’ютерної програми „1С-бухгалтерія”.

                          Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи

          На балансі підприємства за станом на 31 грудня 2011 р.  знаходяться основні засоби по залишковій вартості 16 тис грн.

Бухгалтерський облік надходжень, реалізації, ремонту та модернізації основних засобів    здійснюється згідно з П(С)БО №7 „Основні засоби”. Основними засобами  визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю більше  1 000 грн.

Іншими необоротними матеріальними активами визнаються матеріальні активи, термін корисного використання яких більше одного року, і вартістю менше  1 000 грн. Ступінь зносу основних засобів за станом на 31 грудня 2011 р. складає 99,9 %.

 Залишкова вартість основних засобів невиробничого призначення в загальній  вартості необоротних активів складає на 31.12.2011 року відсутня.

Втрати від зменшення корисності основних засобів  у звітному періоді не визнавались.

                Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись, на кінець року відсутня.

Основні засоби, вилучені на кінець звітного періоду для продажу відсутні.

Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.

Непередбачувана орендна плата у звітному періоді відсутня. Суттєвих обмежень договорами оренди не передбачено.

Угоди на придбання у майбутньому основних засобів станом на 31.12.2011 р. відсутні.

                                               Нематеріальні активи

Залишкова вартість нематеріальних активів, що знаходяться на балансі підприємства дорівнює 144 тис. грн.

У складі цих активів враховуються переважно програмне забезпечення та комп’ютерні програми.

         Відображення в обліку нематеріальних активів відповідає П(С)БО №8 „Нематеріальні  активи”. Амортизація по ним нараховується прямолінійнім методом, розрахованим на строк не більше 10 років експлуатації.

Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності, відсутні.

Створені підприємством нематеріальні активи відсутні.

Нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань відсутні.

Нематеріальні активи, оформлені у заставу відсутні.

Витрати на дослідження та розробки, пов’язані зі створенням нематеріальних активів у звітному році не проводились.

Втрати від зменшення корисності нематеріальних активів у звітному періоді не визнавались.

Фінансові інвестиції

           До складу статті «Довгострокові фінансові інвестиції» Балансу включено фінансові інвестиції в сумі 49644 тис. грн.,          в корпоративні права асоційованих  підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі.           

                                                                   Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до  П(С)БО  №10 „Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2011 року дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить 327 тис. грн., розрахунки за іншими операціями 4 тис. грн..  Резерв сумнівних боргів підприємством  в 2011 році не створювався в зв’язку з відсутністю  суттєвих та значних сум  сумнівної дебіторської заборгованості.

Дебіторська заборгованість  пов’язаних сторін станом на 31.12.2011 р. відсутня.

                                                         Грошові кошти

         До складу грошових коштів на 31.12.2011 р. включені залишки коштів на поточних  рахунках у національній валюті      19 тис. грн.;

         Негрошові операції, пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю на протязі 2011 року не здійснювалися.

                                                                         Власний капітал

         Власний  капітал підприємства включає статутний капітал, нерозподілений прибуток.

         Протягом звітного періоду змін в розмірі статутного  капіталу не відбувалось.

         Станом на 31.12.2010р. розмір статутного фонду (капіталу) відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого Рішенням загальних зборів акціонерів, Протокол 11/04/22-01 від 22.04.2011р., зареєстрованого 21.07.2011р., номер запису 1224205012041155.  Відповідно до зазначеної редакції Статуту,  статутний фонд становить 50 000 000 (П’ятдесят мільйонів) гривень. Статутний фонд поділяється на      5 000 000 000 штук простих  іменних акцій, кожна номінальною вартістю 0,01 (Нуль) гривень 01 (Одна) копійка.

         Статутний капітал сплачено повністю.

         За рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності у 2011 році нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 р. складає 18 тис. грн. Прибуток за 2011 рік склав - 17  тис. грн.

         Розмір вартості чистих активів визначався відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку України № 485 від 17.11.2004. та положень статті 155 Цивільного кодексу України  N 435-IV від 16 січня 2003 року. Чисті активи на початок періоду становили  50 001  тис. грн., на кінець періоду 50 018 тис. грн.  Чисті активи протягом року збільшились на 17 тис. грн.  Чисті активи перевищують статутний капітал на 18 тис грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства в поточному  та попередньому році не створювалося.

                            Поточні зобов’язання

До складу статті „Інші поточні зобов’язання” станом на 31.12.2011 р. відсутні. Непередбачених зобов’язань підприємство не має.

Облік фінансових результатів за 2011 рік.

          Облік фінансових результатів відповідає вимогам  П(З)БУ №3 "Звіт про фінансові результати" і П(З)БУ №15 "Доходи",  П(З)БУ №16  "Витрати". Податковий облік доходів здійснюється відповідно до  Податкового Кодексу від 02.12.2010 року № 2755-VI.

При визначенні доходу та витрат  в звітному періоді використовувався метод  нарахування. Доходи та витрати  визначаються у бухгалтерському обліку і звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів.

Витрати  у звітному періоді визначались одночасно з визнанням доходу,  для отримання якого вони були здійснені.

За підсумками діяльності за 2011 р. підприємством отримано прибуток  у розмірі 17 тис. грн.

Надзвичайних доходів та витрат на підприємстві не було.

                Фінансову звітність складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток згідно  з П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, а саме не враховано відстрочені податкові зобов'язання.

Прибуток на акцію

                     Середньорічна кількість простих акцій – 5 000 000 000  шт.

      Скоригована середньорічна кількість простих акцій – 5 000 000  000шт.

      У звітному періоді додаткового випуску акцій не було.

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах

При складанні фінансової звітності за 2011 рік окремі статті, що відображають  залишки на початок періоду не зазнали змін в порівнянні з їх значеннями в фінансової звітності за 2010 рік.

   Інвентаризація активів та забов язань

          Інвентаризація активів та забов зань на 31.12.2011р. ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»   не здійснювало.

Звіт про рух грошових

             Склад і суму статті звіту «Інші надходження»   включено надходження помилково перерахованих грошових коштів, що склали 36 тис. грн.

             Склад і суму статті звіту «Інші витрачання»   включено витрати на розрахунково касове обслуговування, що склали 3 тис. грн., та повернення помилково перерахованих грошових коштів, що склали 36 тис. грн.

 

Керівник                                                                Шишков С.Є.

 

Гол. бухгалтер                                                      Кравчук Я.В.

 фінансова звітність форма 1
фінансовв звітність форма 2
фінансова звітність форма 3
фінансова звітність форма 4
фінансова звітність форма 5
фінансова звітність форма 6ProEmitent.INFO